در گذشت روانشاد پوران دخت بلیوانی(اختری)....

 

        ایریستنام اوروانو یزمییده یاو اشه اونام فره وشیو،

  به روان همه در گذشتگان نیک و پارسا درود باد.

 

                                       

 

               

 

                                                                           

 

    ایریستنام اوروانو یزمییده یاو اشه اونام فره وشیو،

  به روان همه در گذشتگان نیک و پارسا درود باد.

  به روان بهدین بهشتی روان پوران دخت بلیوانی,دخت بهدین تهمینه و بهدین رستم بلیوانی درود باد.

 روانش به جای نیکان و نیک کرداران برساد,گروثمانی روان باد,بهشت برین جایگاهش باد,هم بهره پاکان باد,یادش گرامی باد.

انجمن نیکوکاری ماوندادی در گذشت پوران دخت بلیوانی(اختری) را به همسر و فرزندان گرامی,و بازماندگان

 و وابستگان آرامش باد گفته و شکیبایی اشان را اهورامزدای بی همتا خواستار است.

 روانش شاد,بهشت برین جایگاهش باد. 

 

پرسه آن روانشاد در روز ورهرام ایزد برابر با آدینه ۱۴ اسفند از ساعت ۱۳/۳۰ تا۱۵/۳۰ در سالن ایرج برگزار می گردد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 


                       

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید