اساسنامه انجمن نیکوکاری ماوندادی

 

به نام خدا

اساسنامه انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان

فصل اول:

 

"کلیات و اهداف"

 

ماده :1

نام: انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان... تشکلی است صنفی،غیر سیاسی وغیرانتفاعی که در این اساسنامه اختصارأ انجمن نامیده می شود.

 

ماده 2:

محــــل:مرکـــــز اصـــــلی این ...انجمن...در شـــــهر ، یــــــزد، بــــه نشـــــانی...یزد-..قاسم آباد- کوچه مهربان بلبل- پلاک 6 واقع است که در صورت لزوم بنا به درخواست هیأت مدیره می تواند با موافقت وزارت کشور در سایر شهرستانهای، ایــــــران شعبه ، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

 

ماده :3

تابعیت: اعضای، انجمن تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

 

ماده 4:

اهداف:

.....انجمن... دارای اهداف زیر می باشد:

1- اداره و سرپرستی امور فرهنگی ، آموزشی،بهداشتی،خیریه،رفاهی و سرمایه موروثی ورثه ماوندادی و استفاده بهینه از سرمایه و به کارگیری سرمایه انجمن در جهت کمک به اشتغال زایی و امورخیریه و کمک به نیازمندان و مستمندان طایفه زرتشتی ماوندادی در درجه اوّل و در صورت امکان سایر زرتشتیان کشورایران.

2- برگزاری مراسم گهنبار دردو چهره سپنتمدگاه از ماه گاتابیو و میدیوزرم گاه در ماه اردیبهشت که هر ساله در قاسم آباد برگزار خواهد شد ، و سایر کارهای مربوط به خاندان ماوندادی زرتشتیان.

3- منظور از خاندان ماوندادی ، فرزندان فرزند روانشاد ماونداد، فرزند روانشاد اردشیر، فرزند روانشاد بمان، فرزند روانشاد رستم،فرزند روانشاد سرو، فرزند روانشاد بمان،فرزند روانشاد رستم می باشد.

4- انجمن هیچگونه فعالیت تبلیغی و تبشیری در بین غیرهمکیشان ندارد.

 

ماده 5:

کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی دارد، پس از کسب مجوز لازم انجام می شود.

 

 

فصل دوم:

 

"شرایط ،نحوه عضویت و انواع آن"

 

ماده 6:

هر فرد، زرتشتی طایفه ماوندادی، که دارای شرایط زیر باشد میتواند به عضویت،انجمن درآید.

1- داشتن مدرک تحصیلی، سواد خواندن و نوشتن.

2- پذیرفتن مفاد اساسنامه

3- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

4-نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی

5-پرداخت حق عضویت

تبصره: خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی می باشد.

ماده 7:

 

عضویت:

انجمن دارای دو نوع عضو خواهد بود.

1- اعضای اصلی که دارای حق رای بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند.

2- اعضای افتخاری که داری مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیأت مدیره، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.

 

 

 

فصل سوم:

 

"ارکان"

ماده 8:

ارکان "انجمن" عبارتند از:

الف- مجمع عمومی ب- هیأت مدیره ج- بازرس(بازرسان)

الف- مجمع عمومی:

ماده 9

مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری ...انجمن... بوده و به صورت عادی، عادی به طورفوق­ العاده و فوق­العاده تشکیل می­گردد.

ماده 10

مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یکبار در ...اردیبهشت....ماه تشکیل خواهد شد . برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف به علاوه یک نفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید، جلسه دوم با فاصله حداکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق­العاده درهر زمان ،

به تقاضا و دعوت هیأت مدیره، بازرس، یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد ودرهرصورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قید شود.

تبصره 1:کلیه مجامع عمومی باید با تأیید و هماهنگی قبلی با وزارت کشور برگزار شود.

تبصره2: در صورتی که هیأت مدیره ، مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر برگزار نکنند ، بازرس

«بازرسان مکلف است» مکلفند پس از تأیید وزارت کشور راسأ اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنمایند.

ماده 11

دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیرالاانتشار صورت می­پذیرد.

آگهی تشکیل مجمع برای نوبت اول باید حداقل 2 هفته و برای نوبت دوم نیز حداقل 2 هفته قبل از برگزاری مجمع در روزنامه تعیین شده درج گردد.

ماده 12

وظایف مجمع عمومی عادی:

1- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)

2-استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)

3- تعیین خط مشی کلی...انجمن......

4- بررسی و تصویب پیشنهاد­های هیأت مدیره

5- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه...انجمن...

6- تعیین روزنامه کثیرالاانتشار جهت درج آگهی­ها و دعوتنامه­ های...انجمن...

ماده 13

مجمع عمومی فوق­العاده با رعایت تشریفات قانونی نحوه اعلام در روزنامه کثیرالاانتشار، مشابه مجمع عمومی عادی وبا شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

1- با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس (بازرسان)

2- با در خواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی...انجمن...

تبصره 1: مجمع عمومی فوق­العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی عادی را دارد.

تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی فوق­العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. 

ماده 14

در صورتیکه بازرس /بازرسان یا یک سوم اعضاء درخواست تشکیل مجمع عمومی را داشته باشند،

موضوع کتبأ به ریئس هیأت مدیره اطلاع داده خواهد شد، ریئس هیأت مدیره موظف خواهد بود تا حداکثرظرف مدت 15 روز طبق این اساسنامه به برگزاری مجمع عمومی فوق­العاده اقدام کند ، در غیراین صورت بازرس ویا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت ده روز با تأیید و هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق­العاده اقدام می­نماید.

ماده 15

وظایف مجمع عمومی فوق ­العاده :

1- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

2- بررسی و تصویب انحلال ...انجمن...

3- عزل هیأت مدیره

تبصره 1: عزل هیأت مدیره بنا به درخواست یک سوم اعضای اصلی یا بازرس /بازرسان و هیأت مدیره با اطلاع وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.

تبصره 2:در صورت تصویب عزل هیأت مدیره،مجمع فوق­­العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام نماید.

ماده 16

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه­ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر که از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا داوطلبان این دو رکن نمی باشند، اداره می شود.

تبصره1: اعضای هیأت رئیسه با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور رابه عهده دارند.

تبصره 2: هیأت رئیسه نسخه­ای از صورتجلسه را برای اطلاع اعضاء درمحل...انجمن...نصب می­نماید.

هیات مدیره:

ماده17

...انجمن... دارای هیئت مدیره­ای مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی­البدل می­باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می­شوند.

تبصره 1: شعب ...انجمن... با رعایت ماده2 اساسنامه در شهرستانها توسط هیأت مدیره­ای مرکب از 5 نفر که از سوی اعضای همان شعبه انتخاب و با تصویب هیأت مدیره مرکزی منصوب می­شوند،اداره خواهد شد.اعضاء این هیأتها طبق دستورالعمل هیئت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود. حد نصاب تأسیس شعبه 30 نفر عضو می­باشد که در صورت عدم حصول آن، می­توان دفتریا نمایندگی دایر نمود.

تبصره 2: جلسات هیأت مدیره با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با آراء موافق ..5...نفر معتبر خواهد بود.

تبصره 3: اعضای هیأت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس ویک خزانه دار انتخاب نموده و نسخه ­ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می­نمایند.حدود اختیارات هیأت مدیره را آیئن نامه مشخص می­ نماید.

تبصره 4: شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .

تبصره 5:در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره،عضو علی­البدل برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره 6: هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس جلسه فوق العاده تشکیل می­دهد.فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تماس تلفنی و تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده18

مجمع عمومی، هیأت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود.انتخاب اعضای هیأت مدیره برای دو دوره متوالی بلامانع بوده و هیأت مدیره موظف است ظرف حد اکثر سه ماه قبل از پایان دوره تصدی خود، انتخابات هیأت مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید.

ماده 19

هیأت مدیره نماینده قانونی ..انجمن...بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می­باشد.

حفظ و حراست از اموال منقول وغیر منقول، رسیدگی به حسابهای ...انجمن... و پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجمع عمومی ، افتتاح حساب بانکی ، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم ، وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی.

به طورکلی هیأت مدیره می­تواند در حوزه وظایف خود اقداماتی را که ضروری بداند با رعایت مصالح ...انجمن...در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن آنها یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می­باشد بنام ...انجمن... انجام دهد .

تبصره 1:جز در باره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه ، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است. هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع ...انجمن... دارا می­باشد.

تبصره 2:کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهد آور با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار با مهر ...انجمن... معتبرخواهد بود.

تبصره 3: هیأت مدیره می­تواند از بین خود یا اعضای انجمن یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیر عامل انتخاب کرده و حدود اختیارات او را تعیین نماید.

مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض می­گردد. نماینده...انجمن... محسوب شده واز طرف آن حق امضاء دارد.

تبصره 4: هیأت مدیره می­تواند از بین اعضای واجد شرایط درجهت اجرای اهداف مندرج دراساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته­های تخصصی...انجمن...تشکیل دهد.

تبصره 5: آیئن نامه اجرایی این اساسنامه بعداز تصویب هیأت مدیره و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهدبود.

ج: بازرسان

ماده 20

مجمع عمومی عادی ..2.. نفر را به عنوان بازرس اصلی و ..1..نفر را به عنوان بازرس علی­البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد.

تبصره1:انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

تبصره 2: اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل ونزدیکان سببی و نسبی آنها نمی­توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند .

ماده 21

وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیراست:

1- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی ...انجمن... و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

2- مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی وتهیه گزارش از عملکرد...انجمن...برای ارائه به مجمع عمومی.

3- ارائه گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی.

تبصره: گزارش بازرس (بازرسان) باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر...انجمن... آماده باشد.

ماده 22

کلیه اسناد ومدارک ...انجمن...اعم از مالی وغیرمالی در هر زمان بدون قید وشرط باید بوسیله هیأت مدیره جهت بررسی دردسترس بازرس/بازرسان و نمایندگان کمیسیون ماده 10 احزاب قرار گیرد.

                                          فصل چهارم
"بودجه و مواد متفرقه"
ماده 23
بودجه ...انجمن... از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت ، وقف و نیز حق عضویت اعضاء تأمین می­شود.
ماده 24
در آمدها و هزینه­های ...انجمن... در دفاتر قانونی ثبت و شرح وبیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارائه خواهد شد.
تبصره1: کلیه دفاتر مالی ...انجمن... در صورت مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
تبصره 2:سال مالی ...انجمن... منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه ...اســفــند...
ختم می­شود.
تبصره 3: کلیه وجوه مازاد بر هزینه­های جاری ...انجمن... درحساب مخصوصی بنام ...انجمن...نزد یکی از بانکهای رسمی کشور نگهداری خواهد شد.
ماده 25
کلیه مدارک، پرونده­ها و نوشته­های رسمی در دفتر مرکزی ...انجمن... نگهداری می­شود.
مکاتبات رسمی...انجمن... با امضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر ...انجمن... انجام خواهد شد.
تبصره : مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.
ماده 26
هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضاء هیأت مدیره و بازرس (بازرسان) در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده 10 احزاب قانون فعالیت احزاب و جمعیتها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد.
تبصره : محل ..انجمن..و اقامتگاه اعضای هیأت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد ومادامی که دراین خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبرنخواهد بود.
_____________________________________________________________
ماده 27
...انجمن...دارای مهر ونشان مخصوص خواهد بود که شکل ومتن آن پس از تصویب هیأت مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.
تبصره: هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان...انجمن... مسئولیت قانونی دارد.
ماده 28
با توجه به اینکه ...انجمن... ماهیتأ غیر تجاری می­باشد نمی­تواند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد.
انحلال: ماده 29
در مورد زیر...انجمن... منحل می­شود:
1)بنا به رأی مجمع عمومی فوق­العاده
2) در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن، موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیرممکن باشد.
3) بنا به تقاضای کمیسیون ماده10 قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه.
ماده 30
انحلال: در صورت انحلال...انجمن... مجمع عمومی فوق­العاده هیأت تصفیه­ای را (حداقل سه نفر) از میان اعضای اصلی انتخاب می­نماید. این هیأت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یکی از مراکز مشابه یا عام­المنفعه زرتشتیان داخل کشور که اولویت با انجمن زرتشتیان قاسم­آباد می­باشد اقدام نماید. هیأت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و جمعیتها ارسال دارد.
___________________________________________________________
امضاء هیأت موئسس:
ماده 31
این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و 31ماده و 28 تبصره در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی در
تاریخ 16/2/1390به تصویب رسید. ر6/8
امضاء هیأت موئسس:
نام                                   نام خانوادگی                                         امضاء

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید