کوتاه و خواندنی

 

    

    باکسی باشید که از شما کینه به دل نگیرد،حرف نزدن با شما را طاقت نیاورد،و بترسد از روزی که شما را از دست بدهد.   

 

   وقتی که کسی را می بخشید، شخصی که بیشترین منفعت را می برد خود شما هستید.

                                       

                           

                               

     کسی که در برابر خداوند زانو می زند می تواند در برابر هر کسی ایستادگی کند.                                               

                 

 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  آیا می دانید چرا خوشبخت بودن مشکل است؟

   چون از رها کردن چیزهایی که باعث غمگینی ما می شود سرباز می زنیم.