اوستای سال نو (برای خواندن در هنگام تحویل سال)


به نام اورمزد بخشاینده ی بخشایشگر مهربان

تو را ای اهورامزدا می پرستم که قانون اشا را بنیاد نهادی آب ها و گیاهان و روشنایی را آفریدی کل جهان و همه نعمت ها را نیک آفریدی - می ستاییم روان یلان و پهلوانان و مردان و زنان نیک اندیشی که با وجدان نیک بر ضد بدی ها بر می خیزند ـ می سناییم مردان و زنان نیک اندیش و جاودانه را که همواره با منش پاک زندگی می کنند و همواره سود رسان هستند.
همان شود که آرزو کردیم . بشود که از اشون ها باشیم . همازور باشیم. همازور کرفه کاران باشیم . دور از وناه و وناهکاران باشیم. هم کرفه بسته کشتیان و نیکان و وهان هفت کشور زمین باشیم.دیرزیویم.
درست زیویم.شاد زیویم.تازیویم به کامه زیویم.گیتی مان به کامه تن باشد.مینومان به کامه روان باشد.همازور باشیم.همازور هما اشو باشیم.
اشم وهو(تا سر).

متن اوستایی:

ايتا. آت. يَِزَه مَيْدِه. اَهورِمْ. مَزدامْ. يِه. گامْچا. اَشِمْچا. دات. اَپَسْچا. اُرْوَراوْسْچا. وَنْگْهواشِ. رَئُوچاوْسْچا. دات. بوميْمچا. ويسْپاچا. وُهو...
دَيتي. كَنامْچا. ايدْيونام. هْيَتْ. اُرونو. يَزَه مَيْدِه...
اَشااُنامْ. آئَتْ. اُرونو. يَزَه مَيْدِه. كودُ. زاتَنامْچيت. نَرامْچا. نااِئري نامْچا. يَئِه شامْ. وَهِه هيش. دَائِناوْ. وَهنَينْتي. وا. وِنْگْهِن. وا. وَاونَرِه. وا...
آت. ايتا. يَزَه مَيْدِه. وَنْگْهوشْچا. ايت. وَنْگْهوميشْچا. ايت. سْپِنْتِ نْگْ. اَمِشهِ نْگْ. يَوَاِجِْيو. يَوَاِسْوو. يوئي. وَنْگْهِه اُش. آ. مَنَنْگْهو. شْيِِنْيتي. ياوْسْچا. اوُايتي...
      

                        
                                            (( هفت سین ایرانی))                                                                                      

  


 (( هفت سین ))  

سـوری و سـبزه و سـنجد چه زیـبا
سیب است وسرکه و سنبل و گلها
سیـنی های پر از نقـل و شـیرینـی
به شـیرین کامی براین سفره افزا
سپید آن تخـم مرغ و شـیر و شـکر
چــراغِ روشـنی بــر آن بـیفــزا
تاسی پر آبِ پاک بی مـاهیِ ســرخ
بـه یـاد آور نـمـادِ خـوبِ امـشـا..
سالی فرخنده بـاد و بـس خجـسته
دلت شاد و لبـت خـندان بهـر جا
تـو نــوروزی مــا را کــن روانــه
به هر خویش و کس و دوستانِ یکتا
چنین هفت سین و هفت چینی فریباست
کــه ایـرانـی مـآب اسـت و چـه زیبــا
                                                                                        گودرز ماوندی